Textstorlek

Skriv ut

VINNOVA utlyser miljardbelopp för 15 nya kompetenscenter

Ekonomi & Bokföring

VINNOVA satsar på 15 nya starka forsknings- och innovationsmiljöer, s.k. VINN Excellence Center, en efterföljare till det framgångsrika programmet "Kompetenscentrum".

Denna andra utlysning inom programmet omfattar hela VINNOVAs verksamhetsområde och är på 3 miljarder kr, inklusive medfinansiering, över en tioårsperiod. Avsikten är att inom valt område uppnå en kritisk storlek för gällande vetenskaplig excellence och internationell konkurrenskraft för engagerad högskola, näringsliv och offentlig verksamhet.

- Internationella utvärderingar av den tidigare generationens kompetenscentrum visar på att det går utmärkt att åstadkomma vetenskaplig forskning på högsta internationella nivå kopplade till behov inom näringsliv och samhälle. Samverkansmiljön erbjuder i kombination med den långsiktiga finansieringen möjligheter att integrera näringslivets och samhällets behov i universitetsforskningen på ett mycket konkret sätt, till nytta för alla inblandade parter, säger generaldirektör Per Eriksson, VINNOVA.

VINNOVAs satsning innebär ett långsiktigt åtagande från både VINNOVA och andra medverkande parter. Ett VINN Excellence Center har en beräknad budget på cirka 210 miljoner kronor under de tio åren, varav 70 miljoner kronor är bidrag från VINNOVA. Övrig finansiering fås från dels deltagande företag och offentliga aktörer, dels från värdhögskolan. De satsar 70 miljoner kronor vardera under 10 år. Det är därför viktigt och nödvändigt att satsning sker i överensstämmelse med högskolans forskningsstrategi.

VINN Excellence Center är ett forskningssamarbete mellan en högskola, som är värd för centrumet, och deltagande företag, offentliga verksamheter, forskningsinstitut och andra forskningsutförare. Formen har i internationella utvärderingar visat sig ge starka och produktiva forskningsmiljöer i världsklass. Grundtanken är nu att också utveckla högskolans innovationsmiljö som resurs för näringslivet och offentlig verksamhet samt fokusera tydligare på VINNOVAs övergripande mål som är hållbar tillväxt. Till detta hör också möjlighet till avknoppning av nya företag. På så sätt stärks länken mellan högskolans forskning, företagens FoU, offentlig verksamhet och andra forskningsutförare.

- Satsningen på kompetenscentrum har varit mycket framgångsrik. Kompetenscentrum har bidragit till kompetensförsörjning och konkurrenskraft i världsklass för framför allt svensk industri, säger Mattias Lundberg, programledare på VINNOVA. Programmet startade 1995, innehåller 28 centrum vid 8 universitet och högskolor, varav 23 finansieras av VINNOVA och 5 av Energimyndigheten.

VINNOVAs nya satsning "VINN Excellence Center" är på totalt ca fem miljarder kronor, inklusive medfinansiering, över en tioårsperiod för ca 25 kompetenscentrum. En första utlysning skedde under hösten 2003 om planeringsbidrag inom transport- och arbetslivsområdet. Denna andra utlysning omfattar hela VINNOVAs verksamhetsområde och skall resultera i ytterligare ett 15-tal center. En tredje utlysning planeras ske 2006.

Utlysningen är öppen juni till oktober 2004.

www.vinnova.se

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord