Textstorlek

Skriv ut

Ett skattesystem för entreprenörer och tillväxt

Ekonomi & Bokföring

I en rapport från ITPS, som presenterades vid ett seminarium den 2 juni, görs en genomgång av upp­byggnaden av skattesystemet i USA. Rap­por­ten visar att skattesystemet i USA ger inci­ta­ment till aktiviteter som främjar till­växten och i syn­ner­het til

Rapporten ger ett antal förslag på möjliga förändringar i utformningen av det svenska skatte­sys­te­met. Bland annat föreslås att investeringar i småföretag skall skattebefrias samt att in­fö­ran­det av skattekrediter borde studeras närmare som ett komplement till skatte­av­drag. Till skillnad från skat­teavdrag som reducerar den skattepliktiga inkomsten så minskar skat­tekrediterna den fak­tis­ka skatten. Detta har en fördel i jämförelse med skatteavdrag efter­som det inte gynnar hög­in­komst­tagare och stora företag jämfört med normalinkomst­tagare och mindre företag.

De senare årens forskning har visat att entreprenörskap är en av förutsättningarna för eko­no­misk tillväxt. Sverige anses ligga bra till när det gäller forskning, innovationer och till­växt­potential. För att realisera denna potential behövs det dock fler individer som vill starta före­tag och få sina företag att växa; Sverige behöver fler entreprenörer. En av de åtgärder som behöver göras är att förändra det svenska skattesystemet för att bättre anpassas till en entre­prenöriell ekonomi.

Hämta hela rapporten:
Skattesystemet i USA - en översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer

www.itps.se

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord